MVM Prayagraj maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

3.0

ACRES LAND

1941

STUDENTS

92

TOTAL STAFF

1994

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir - I
Durwani, Naini
Prayagraj (211008) - Uttar Pradesh
: 0532 - 2697029
  : 8318553013
: mvmprayagrajnaini@mssmail.org