MVM Prayagraj maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

3.0

ACRES LAND

1873

STUDENTS

86

TOTAL STAFF

1994

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir - I
Durwani, Naini
Prayagraj (211008) - Uttar Pradesh
: 0532 - 2697029
  : 9838783392
: mvmprayagrajnaini@mssmail.org